Chiu-i Wu

Chiu-i Wu

Hand built individual pieces, coil and pinch, gas fired stoneware.

http://www.chiuiwu.co.uk